Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier p.g.a. dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa stank för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i många material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således leda till besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är kvick och av växlande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att vissa celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och lugn miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan ifall man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte helt om man enbart sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon och snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Om man har problem med astmasymptom ska man utredas för detta och ges tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men ifall man känner till hur man ska sköta det kan problemen reduceras och till och med försvinna.