Många som upplevt mögel vet att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja när man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därefter torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som medför så att man blir helt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.