När det gäller mögel eller övrig mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på flera skilda vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan gro i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar noga. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovannämnda medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se också jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man analysera hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en särskild foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att göra en totalsanering, vilket de facto medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men skänker i särklass det bästa skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.