En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan. Detta medför att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som i huvudsak härrör genom fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig anledning för fuktskador, speciellt på sensommaren och början av hösten när lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som samlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial alternativt p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undvika detta är det angeläget att man direkt tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån och övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så rejäl att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på ifall huset är byggt på berg eftersom det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan medföra ovannämnda problem.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte endast kan vara direkt ohälsosamma för människor utan också skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad olika symptom. Det är dessutom viktigt att ta i övervägande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga kvantitet för att ge upphov till besvär att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har ordnat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna.

Förebygga är bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Det genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga ytterligare fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att totalt avlägsna och ersätta skadat material. Ifall man inte vill eller kan åstadkomma detta så fungerar det också att rengöra angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.