About admin

admin has been a member since September 2nd 2014, and has created 95 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning och konservering av timmer samt som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

Järnvitriol används även såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen skänker träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget beskydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används alltemellanåt såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat trä. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat trä.

En kur med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tidrymd en vacker samt oföränderlig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men inget nämnvärt försvar kontra biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå beläggning, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg utav väder och vind. I litteraturen kan man upptäcka olika rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens struktur har porösare områden eller områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för nederbörd genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar rekommendera ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer vattnig lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att göra prov i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, alldenstund resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det ultimata resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig ungefär såsom obehandlat timmer. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan väta ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– skänker ett litet till inget resistans kontra svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med ljus och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga närliggande mark samt golvytor vid urlakning.

Mögel ger dålig lukt

Många som upplevt mögel vet att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken och ofräsch. Det är också en lukt som man alltid kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att nyttja när man undersöker om man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det emellanåt angeläget att kombinera mögeldödande medel med hjälp av avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, på kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel eller diskmedel och därefter torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som medför så att man blir helt av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre innan någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.

Lokalisera möglet effektivt med hjälp av en mögelhund

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att lokalisera mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en uppsjö annorlunda saker man kan träna en hund till. Eftersom hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte jämt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Ifall man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det första steget att undersöka exakt var möglet förekommer.

Vanligtvis kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även ifall man ser en stor mögelfläck som växer på väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att utgöra mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det betydelsefullt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det förekommer fukt. Sådana typiska utrymmen är dåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att inse vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det bästa sättet också det mest radikala, att helt enkelt ta bort allt det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Avverka växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador som har påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med Fulstopp
eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller ingenting man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare samt regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en fantastisk kollega i sin mögelhund.

Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Först och främst bör betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis måste lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En individ som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att eliminera bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Det får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av ifall en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en dålig lukt som är starkast när man precis går in i huset för att man därefter så småningom vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En välmående individ klarar nästan i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, eventuellt till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avverka allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avlägsna materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den främsta anledningen är fukt. Följaktligen är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten snabbt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligtvis så små att de kan sväva obehindrat i luften och därför är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man drabbas av astmatiska problem så ska man bli undersökt av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig förtvivlad, det är möjligt att behandla!

Sanering – ett effektivt sätt att bli av med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att utöka där det förekommer fukt, så vanligtvis har man inte bara problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord samt smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog alla någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det lätt att slänga, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. I synnerhet i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det finns mögel och inte är förvissad på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa över fräscht kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester och hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och dyrt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.